PRIVACYVERKLARING

Deze privacy policy is van toepassing op de website www.jobtalent.be . Dit is een website voor de diensten aangeboden door Job Talent nv – 0828.236.181 – Bondgenotenlaan 143, 3000 Leuven.

De website maakt gebruik van cookies. Meer gedetailleerde informatie over het soort gebruikte cookies en hun toepassing vindt u hieronder terug. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om gebruik te maken van een contactformulier en/of contact op te nemen per e-mail evenals een registratie voor de nieuwsbrief of het aanmaken van een account. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige privacy policy.

1. Verzameling van de gegevens

Ingevolge het gebruik van de website, contactgegevens en overige diensten kunnen een aantal persoonsgegevens verzameld worden. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna afgekort “gegevens”). De Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, niet limitatief, met name wanneer:

 • U zich registreert / een account aanmaakt op onze site
 • U gebruik maakt van onze diensten
 • U solliciteert op een vacature
 • U contact met ons opneemt via een (online) contactformulier, e-mail, fax, e.d.
 • U zich abonneert op onze nieuwsbrief en/of gelinkt bent met sociale media
 • U eventueel deelneemt aan enquêtes

Onze onderneming kan uw gegevens rechtstreeks inzamelen of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Met betrekking tot de gegevens kunnen door Job Talent nv volgende categorieën worden verzameld en worden verwerkt, niet limitatief:

 • Administratieve gegevens en contactgegevens vb. naam, adres, telefoonnummer,
  emailadres, taalvoorkeur. Deze gegevens worden verwerkt om u correct te kunnen
  identificeren en te kunnen contacteren.
 • Tewerkstellingsvoorkeuren en eigenschappen vb. voorkeur job, periode en plaats
  tewerkstelling, opleidingsachtergrond, taal- en computerkennis, etc. Deze verwerking laat toe om aan jobmatching te doen en jobvoorstellen te formuleren met het oog op een eventuele tewerkstelling.
 • Contract- en tewerkstellinggerelateerde gegevens vb. samenstelling gezin. Teneinde correcte arbeidsrechtelijke documenten op te maken en wettelijke verplichtingen na te leven die voortvloeien uit een arbeidsrelatie.
 • Bepaalde technische (vb. Ip adres) of algemene gegevens. Dit om zicht te krijgen over de functionaliteiten van onze website en het gebruik ervan en voor eventuele marketingstrategieën, studies en statistieken.

Job Talent nv zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening (vb. i.k.v. tewerkstellingsprocedure). Wij wensen te benadrukken dat bedrijven/kantoren die behoren tot onze ondernemingsgroep niet beschouwd worden als derden in zoverre zij de gegevens verwerken in opdracht van Job Talent nv. In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties vb. sociaal secretariaat, fiscale verplichtingen of i.k.v. een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Bovendien kan onze onderneming beroep doen op onderaannemers teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden zoals onder andere ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van de websites/interne registratiesystemen, juridische bijstand, sociaal secretariaat,
marketing bureaus, … Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens als een goede huisvader beheren en dit verwerken conform de wet 8/12/92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG/GDPR). De gegevens worden bewaard zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid of conform de wettelijk opgelegde termijnen. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals onderhavig weergegeven.

2. Veiligheid

Job Talent nv beoogt om, binnen de stand van de techniek, alle noodzakelijke technische, juridische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Hiertoe maakt onze onderneming gebruik van onder meer encryptie om de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens te
beveiligen. Verder wordt er gebruik gemaakt van onder andere firewalls, antivirussystemen en een interne paswoordbeveiliging van het registratiesysteem. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is eveneens beperkt tot de daartoe door de onderneming aangestelde personen en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. De verwerking zal daarenboven gebeuren met inachtneming van de Wet bescherming persoonlijke levenssfeer (Privacywet 8/12/1992) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR EU2016/679).

3. Rechten m.b.t. de verzamelde gegevens

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren, overdragen, beperken, zich tegen de verwerking verzetten of ze laten verwijderen overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR). Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail met dezelfde gegevens naar administratie@jobtalent.be

Indien het antwoord geen voldoening zou verschaffen en de gebruiker meent dat zijn rechten i.k.v. de verwerking van zijn persoonsgegevens worden geschonden kan hij zich wenden tot de Toezichthoudende Autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit)Voor actuele contactgegevens zie www.privacycommission.be.

4. Minderjarigen en gebruik van de website

Job Talent nv acht de privacybescherming van minderjaren erg belangrijk en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Onze onderneming zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen via haar website verzamelen. Zij moedigt minderjarigen aan, indien zij de website en/of toepassingen gebruiken en daarbij hun contactgegevens wensen over te maken, hun ouders voorafgaandelijk hiervan in te lichten en hun mening te vragen. Job Talent nv adviseert eveneens dat de minderjarige en hun ouders de privacy
policy vooraf aandachtig lezen. Voor bepaalde verzoeken van de minderjarige gebruiker kan onze onderneming eerst om de toestemming van de ouders verzoeken. Wij behouden het recht om desgevallend naar de leeftijd van de gebruiker te vragen, doch kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien wij niet kunnen weten dat het de persoonsgegevens van een minderjarige betreft.

5. Cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Job Talent nv de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat die informatie niet
opnieuw moet worden ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Soorten cookies die gebruikt kunnen worden

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.jobtalent.be).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze  cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Welke cookies gebruikt de website van Job Talent nv?

De website maakt in het bijzonder gebruik van volgende cookies:

 • Google Analytics – Deze cookies gebruiken we om informatie te verzamelen over hoe
  bezoekers onze website gebruiken, bijv. van welke website ze komen en hoe vaak ze op deze website geweest zijn. We gebruiken deze informatie om deze website en de
  gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren. Deze cookies identificeren je niet persoonlijk. Ze verzamelen gepseudonimiseerde data die verzonden worden naar Google’s servers in de Verenigde Staten, volgens hun privacyrichtlijnen. Meer informatie over Google’s privacybeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. – _ga = 2 jaar Deze
  third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een generalistisch beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID. _gid = 24 uur Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om het aantal paginabezoeken bij te houden. _gat = 1 minuut Deze cookie houdt geen user informatie bij, het stelt onze website in staat het aantal requests te limiteren op doubleclick.net _gat_UA-71203822-1 = 90 dagen.
 • Taglayer – Taglayer is software die ons toelaat onze web content dynamisch aan te passen en te personaliseren aan jouw surfervaring. Dat gebeurt op basis van cookies die jouw surfgedrag anoniem registreren om ze deze website te personaliseren op jouw maat. Meer info op: https://taglayer.com/tos?b=other. – tglyr = 100 dagen, tglyrl = 100 dagen, token = 100 dagen.
 • WordPress – WordPress is het content management system (CMS) waarin deze website is opgebouwd en wordt beheerd. Op deze website worden er twee cookies gebruikt die enkel voor websitebeheerders worden geïnitieerd. Meer info op: https://automattic.com/privacy/. -wp-settings-1 = 1 jaar Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface en werking van de website aan te passen voor de wordpress administrators. Deze cookie is enkel van toepassing voor de administrator gebruikers in de CMS database van de website. wp-settingstime-1 = 1 jaar Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface van de website aan te passen voor de wordpress administrators. Deze cookie is enkel van toepassing voor de administrator gebruikers in de CMS database van de website.
 • Hotjar – Hotjar is een technologische service die we bij Expliciet gebruiken om de ervaringen van onze gebruikers beter te begrijpen: hoeveel tijd ze spenderen op welke webpagina’s, op welke buttons ze klikken en welke linken ze kiezen… Op basis van de feedback van de gebruikers kunnen wij onze service opbouwen en blijven onderhouden. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om de gegevens van onze gebruikers en hun apparaten te verzamelen. Dit houdt in dat: het IP-adres van het apparaat (dit wordt verwerkt tijdens uw sessie en wordt opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (de unieke apparaat-ID’s), de browserinformatie, de geografische locatie (enkel van het land) en de voorkeurstaal worden gebruikt en worden weergegeven. Hotjar slaat deze informatie namens Expliciet op in een versleuteld gebruikersprofiel. Het is contractueel verboden dat Hotjar verzamelde gegevens verkoopt in onze naam.

De website van Job Talent nv voorziet in social media knoppen. Deze geven de optie om bepaalde content te delen met het netwerk van de gebruiker. Deze weergegeven iconen vormen enkel een link naar de aanbieder van de betreffende social media (vb. Facebook, LinkedIn). Deze kunnen vervolgens cookies plaatsen.

Voor eventuele cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Hoe zet u cookies uit?

Zoals hierboven uiteengezet heeft het gebruik van cookies een bepaald nut. Hou er dus rekening mee dat wanneer u deze uitschakelt bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Als u de cookies toch wenst te blokkeren kan u dit, afhankelijk van de browser die u gebruikt, als volgt doen:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websitesvoorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

6. Links naar andere websites of applicaties

Deze website bevat links naar sites van onze partners. Job Talent nv kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR) ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

7. Wijzigingen

Job Talent nv reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) privacy policy. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

8. Contact

Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via administratie@jobtalent.be of via brief aan Job Talent nv – Bondgenotenlaan 1443 – 3000 Leuven.

Laatste wijziging: 14/03/2018