Veiligheid op het werk: zo zorg je ervoor

veiligheid op het werk

Iedere werkgever moet zich inspannen voor een optimale veiligheid op de werkvloer. Maar veiligheid op het werk is ook een taak van élke werknemer. Het moet dan ook iedere dag op de agenda staan. Lees de tips om een sterk veiligheidsbeleid te voeren.

Arbeidsongevallen vermijden

Veiligheid op het werk is cruciaal om arbeidsongevallen te voorkomen. We spreken van een arbeidsongeval als aan deze drie voorwaarden is voldaan:

  1. Het ongeval moet zich voordoen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. En het moet in verband staan met het te verrichten werk.
  2. Er moet sprake zijn van een letsel als gevolg van het ongeval, mentaal of fysiek.
  3. Het ongeval moet een plotse uitwendige oorzaak hebben die van korte duur is (bijvoorbeeld: een ontploffing, een botsing, iemand die valt, …)

Veiligheid op het werk: het belang van preventie

Volgens de wet moet elke werknemer binnen een organisatie naar zijn beste vermogen instaan voor zijn eigen veiligheid en die van zijn collega’s.

Daarnaast moet de hiërarchische lijn en het management zeer nauw betrokken zijn bij de uitvoering avn het het veiligheids- en welzijnsbeleid van de organisatie. Concreet betekent dit:

  • Ongevallen die zich hebben voorgedaan moeten onderzocht worden.
  • Maatregelen treffen zodat de arbeidsongevallen zich niet opnieuw voordoen.

Iedere werknemer moet de veiligheidsinstructies goed opvolgen en geen onnodige risico’s nemen. Pas zo kan er een optimale veiligheidscultuur ontstaan.

De taak van een externe preventiedienst

Om de veiligheid op het werk te optimaliseren kunnen bedrijven een beroep doen op een externe preventiedienst. Zo’n dienst kan op verschillende manieren de veiligheid bevorderen:

  • Risico-analyses uitvoeren (bv. conformiteitsnazicht van machines, werkpostanalyse, brandveiligheid, …).
  • Veiligheidsinstructies uitwerken.
  • Onthaal en opleidingsplan van nieuwe medewerkers evalueren.
  • Globaal preventieplan opstellen.