Wat is er sinds 1 oktober veranderd voor de lonen van bedienden?

lonen bedienden

Vakbonden en werkgevers hebben begin juni een akkoord bereikt waarin de nieuwe afspraken voor 2017-2018 zijn vastgelegd. Een daarvan had betrekking op de lonen van bedienden. Benieuwd wat die veranderingen inhouden en of ze ook voor jou gelden? Volg even mee!

Koopkrachtstijging voor bedienden

Vanaf 1 oktober moeten alle brutolonen van bedienden die binnen PC 200 vallen, worden verhoogd met 1,1 procent. PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten en omvat ruim 420.000 bedienden en 50.000 bedrijven. Als je niet zeker weet onder welk paritair comité je bedrijf valt, raadpleeg je het best je loonfiche. De koopkrachtstijging van bedienden is onder meer belangrijk in het kader van de opbouw van hun sociale zekerheidsrechten.

Keuze van de werkgever

Als een bediende boven het sectorale barema wordt betaald, kan de werkgever er ook voor kiezen om die loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel. De enige voorwaarde was dat er vóór 30 september een akkoord moest gevonden worden met de syndicale delegatie binnen het bedrijf. In ondernemingen zonder vakbondsdelegatie moest de werkgever ten laatste in oktober 2017 schriftelijk en individueel aan alle medewerkers meedelen hoe hij die loonsverhoging zou toepassen. De omzetting moet in elk geval overeenkomen met de waarde van 1,1% voor elke werknemer.

Andere veranderingen voor PC 200

Naast de verhoging van de lonen zijn er bij de sectoronderhandelingen nog enkele andere afspraken gemaakt met betrekking tot de bedienden van PC 200. Zo worden de tijdskredietstelsels verlengd tot 30 juni 2019 en hebben bedienden met minstens vijf jaar anciënniteit recht op 51 maanden tijdskrediet voor zorgmotieven. Maar ook de grens waaronder een bediende de tegemoetkoming in het privévervoer geniet, wordt vanaf 1 januari 2018 verhoogd van €26.250 tot €27.750. Ten slotte wordt ook de cao inzake opleiding verlengd tot eind 2018.